KYrva:kgFM vKĮTImYy

BIrbIéf¶bnŽab;BIqmascb;sBVRKb;Gs;ehIy bu)aö nigriTi§ eTAelgpŽHsmösS. eBlenaHsmösSkMBugEt rvl;eFVInM enAkńśgc®gįan)ay CamYymžaynag EdlCaGńkyknMeTAEcklk;enApSarral;éf¶. smösSniyayTaMgjjwmeTAkan;mitžTaMgBIrfa³

 • -GU+” BYkÉgmkpŽHKńa edIm,IrknMjśaM EmneT?
 • -ÉgsµanEtKńamkelgÉgTeT²eh„+? ¬bu)aöeqųIy¦
 • -“dwgmun)at;eTAehIy ¬smösSniyayEbbelg¦. )an>>> ebIBIrnak;Égcg;jśaM BYkÉgRtUvEt CYyKńaeFVInMsin.

bu)aö nigriTi§ k¾CYysmösS nigmžaynageFVInM. nMTaMgenaHQ¶śyrhUteFVIeGayBYkeKXųanesŽIrRsk;Twkmat;eTA ehIy. bnžiceRkaymk mžaysmösSk¾niyayfa³

 • -emIlnMTaMgenHpg Em:eTAykemSAmkEfmeTotsin”
 • -eh+>>>riTi§” ¬bu)aösYreTAriTi§¦ eBlNaeTIbÉgcuHeQµaHcUleronKYrva:kg?
 • -Kńa)ancuHeQµaHrYcehIy ¬riTi§tbeTAvij¦ ehIy)ancuHeQµaHeGaydanIeTotpghń+.
 • -GU>>>hU>>>¬smösSniyayTaMgjjwmpg¦Égnwg)anGgĮśyCab;nagehIyG‘Ķcwg?
 • -ehtuGVIÉgcuHeQµaHmunBYkeyIg? ¬bu)aöniyayTaMgxwgbnžic¦ ERkgeyIgFųab;EtGgĮśytuCamYyKńa rhUtmkeh„+.
 • -smösS eyIgKitrkcuHeQµaHCamYyKńaeh„+? eFVIG‘ĶcwgeTIbeyIg)anGgĮśyCab;Kńa ¬bu)aöniyayEbb cMGkeTAriTi§¦.

bu)aö)acemSAdac;riT§i ehIyniyayfa³

 • -elIkeRkaycuHeQµaH caMBYkeyIgpg”

riT§ik¾)acemSARtLb;eTAbu)aövij. eXIjdUecńH smösSminGacRTaM)an k¾cUlrYm)acemSAelgCamYyBYkeKEdr. rMeBcenaH mžaysmösSk¾RtLb;mkvij eXIjmuxBYkeKRbLak;emSAseBjmux k¾sžIeGay³

 • -em:cBYkÉgh‘anelgGIepžspžasG‘Ķcwg? BYkÉgdwgeTfaksikreFVIkardaMduHlM)akb:unNaTRmaM)anGgįr enHeLIg. mIgFųab;eFVIERs mIgdwg. ebIBYkÉgmineKarBemSAGgįrenHeT mann½yfaBYkÉgmineKarBksikr EdleFVIkarya:glM)akenAvalERsenaHeT.

riT§i nigbu)aö dwgxus ehIyk¾niyaysuMeTas³

 • -BYk“suMeTasmIg.
 • -Em:kUnsuMeTaspg ¬smösSsuMeTasmžaynag¦.

BYkeKk¾bnžeFVInMteTAeTot.

bu)aöniyayBIEpnkarrbs;nagbnžeTot³

 • -ebIsinCa“maneBl “cg;hat;kara:etEdr” Kitfal„eh„+? éf¶NamYy “RbEhlGackųayCataraPaBynž pgk¾mindwg. smösS cg;eTAhat;CamYy“eh„+? smösSdkdegšImFM. erOgluykak;KWCabBašamYyrbs; RKYsarnag. nageqųIy³
 • -KńamindwgeT. caMKńasYrEm:sin.

bnŽab;BI)ayéf¶Rtg;rYc BYkeKTaMgbInak;GgžśyxageRkAjśaMnM.

 • -BYkeyIgKYrEtRtlb;eTApŽHvijehIy ¬riTi§niyay¦.
 • eBlenaHsmösSk¾eqųIytbvijfa³
 • -G‘Ķcwgk¾)an GrKuNBYkÉgehIyNa éf¶enH.
 • -smösS” ¬bu)aöniyay¦ éf¶Es„k ÉgeTAcuHeQµaHeronKYrva:kgCamYyKńaeh„+? caMKńamkykÉg. smösSeqųIy³
 • -GW>>>GW>>>KńaRtUvsYrEm:sin. ÉgcaMKńaxanEs„k)aneh„+?
 • -)anetI>>>manGI.

bu)aö nigriT§ik¾cakecjeTA. smösSKitkńśgcitžfa³ sgĒwmfaEm:Gacbg;éfųKYrva:kgeGay“)ancuH. éf¶bnŽab;mkeTotnaeBlRBlwmRsag² smösS nigmžayCiHm:UtUdwknMykeTAdak;tamhagnana. BYkeK RtUveFVIkargard¾ht;enOyenHeBjmYyRBwk Et)ansmösS CYyEbbenH vaelOn ehIygayRsYlbnžicEdr. mžaysmösSk¾)anRbmUlluyBIkarlk;enAs)ažh_enHpgEdr. smösSsYrmžaynagfa³

 • -Em:h„a>>> qńaMeRkay “cUleronfńak;TI 12 ehIy. Em:Kitfa kUnKYreronKYrva:kg sRmab;eRtómfńak;d¾sMxan; enHEdreTEm:? mžaysmösSeqųIyedayjjwmfa³
 • -R)akdehIy Et>>> eyIgRtUvEtyknMEdlenAsl;TaMgenH eTAlk;enApSarcas; enAeBlresolenH nigRbmUlluyBIGńklk;sin eTIbkUnmanluyRKb;sRmab;bg;éfųeronKYr.
 • -min)ac;RBYyGIeT Em:. “nwgykvaeTAlk; resolenH ¬smösSniyay¦.
 • -G‘Ķcwgk¾)an ¬mžaynagjjwmmžgeTot¦.

bnŽab;BI)ayéf¶Rtg;rYc smösSrUtrHerobcMeFVIdMeNIreTApSarcas;.

 • -suMeTaspg kµÜysmösS ¬®sžIcMNas;mńak;niyay¦. ExenH mIgRtUvbg;luyeRkAeGayeKeRcInNas;.
 • -eKtemųIgBn§ b¤mIg? ¬smösSsYrTaMgegOgq¶l;¦
 • -eT minEmnG‘ĶcwgeT eFVICaGńklk;dUr kµÜyeGIy>>> eyIgRtUvecHbt;Ebntamkal³eTs³. mIgRtUv bg;éfų GaerOgeRkApųŚvkarenaHeRcInNas;. eFVICaGńklk;dUr KWeFVIEbbenHÉg. eTIb\LŚv mIgminGacsgluyÉg sRmab;éfųnMkalBIGaTitümun)aneT.

smösSbnžedIrTarluytamtUbepSg²eTot.mńak;²niyayerOgRsedog²Kńa.

 • -mIgsuMeTas mIgminGacsgÉg)aneT eRBaHs„I²RKb;ya:geLIgéfų. ÉgbBa©śHéfųnMÉg)aneT?
 • -GrKuN EdlyknMmkeGay caMGaTitüeRkay caMmIgeGayluy.
 • -BUsuMeTaskµÜypg BURtUvbg;éfųGVIepSgeTotbEnßmeRcInNas;.
 • -suMeTaseRBaHcMNay“\LŚvekIneLIgeRcIneBk.

bnŽab;BIedIre)aHnMtamtUbrYcmk smösSGgĮśyenAtUblk;TwkGMeBA ehIyk¾)anpwkTwkGMeBAedIm,IsRmak. bnŽab;mknag rab;luy.

 • -)anticCagral;dgq¶ayNas;.

erOgenHeFVIeGaynagBi)akcitžya:gxųaMg. etInagKYrR)ab;mžaynag faya:gN? enHGacCabBašaFMsRmab;RKYsarnag.

eronKYr” huW>>>vadUcCaenAq¶ayBInagsem,ImNas;enAeBlenH. etInagKYrniyayR)ab;RKYsarnagfadUcemžceTA?

etInagRtUvniyayR)ab;mitžnagya:gdUemžc?

smösSBi)akcitžNas; ehIydUcCamanGarmµN_Bi)akRbQmmuxnwgbBašaTaMgenHNas;. nagGgĮśyenA tUblk;TwkGMeBAya:gyUrsBa¢wgKitBI etIRtUveFVIya:gNa edIm,IRbQmnwgbBašacMeBaHmuxenH.